Překlady textů a tlumočení

Jaké služby nabízíme?

 • Překlady odborných textů do běžných i exotických jazyků
 • Simultánní a konsekutivní tlumočení
 • Soudně ověřené překlady textů
 • Jazykové korektury textů
 • Předtiskové korektury textů
 • Copywriting a copyediting
Kalkulace ceny
Rádi zpracujeme nabídku i na váš překladatelský projekt. Kontaktujte nás.

Služby překladatelů a tlumočníků jsou na českém trhu bohužel stále poměrně podceňované. Přitom rozdíl mezi amatérským a profesionálně provedeným překladem může být pro příjemce služby zcela zásadní. Společnost pro jazyky je garantem poskytování profesionálních překladů nejrůznějšího zaměření. Překladatelské a tlumočnické služby zajišťujeme výhradně prostřednictvím prověřených dodavatelů s doloženou profesionální překladatelskou kompetencí a překladatelské zakázky provádíme podle nejpřísnějších mezinárodních pravidel.

Společnost pro jazyky působí také jako poradenská společnost při certifikaci poskytovatelů překladatelských služeb podle norem ISO 9001, EN 15038 a CEPRES:2007.

Proč si vybrat Společnost pro jazyky?

 • Spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými překladateli a tlumočníky z celého světa
 • Využíváme zázemí dalších jazykových odborníků
 • Máme zkušenosti v oboru více než 15 let
 • Kontrolujeme kvalitu překladů textů podle kritérií mezinárodních norem
 • Dbáme na přesnost a pečlivost
 • Nejsme komerční firma, pracujeme za rozumné ceny

Smluvní podmínky

1 DEFINICE

1.1 Překladem“ se pro účely tohoto dokumentu rozumí převod písemného textu a jeho následná kontrola stejným překladatelem. Revize a korektury druhým překladatelem nebo revizním pracovníkem se účtují zvlášť.

1.2 Revizí“ se rozumí kontrola překladu vypracovaného jiným překladatelem, s přihlédnutím k výchozímu textu. Objednavatel poskytne reviznímu pracovníkovi výchozí text. Pokud překlad vyžaduje revizi ve formě podstatně přepracovaného textu, doporučuje se použít hodinovou sazbu.

 1.3 Korekturou“ se rozumí jazykové opravy (pravopisu, překlepů aj.) textu překladu vypracovaného jiným překladatelem bez přihlédnutí k výchozímu textu.

1.4 Editace“ (redakční úprava) přeloženého textu obsahuje rozsáhlejší změny, úpravu celých vět, úpravu textu na stanovenou délku, opravu a sjednocování terminologie apod. Je možné používat hodinovou sazbu.

1.5 Posteditací“ (redigováním) automaticky přeloženého textu se rozumí kontrola a úprava výstupu ze strojového překladače, a to (v souladu s normou ISO 17100) ve specificky k tomu určeném programu/prostředí, tedy mimo nástroj CAT.

2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Překladatel / korektor / revizní pracovník musí považovat všechny informace obdržené od zadavatele a takto označené za přísně důvěrné. U terminologicky náročných zakázek poskytne zákazník překladateli kontakt na konzultanta odborné terminologie.

2.1 Všeobecné podmínky

2.1.1 Není-li dohodnuto jinak, základem pro stanovení ceny za překladatelský výkon je normostrana (NS) cílového textu, tj. 1800 znaků s mezerami. Účtuje se minimálně 1 NS. Dodavatel a objednavatel se mohou domluvit také na jiném způsobu výpočtu, např. za NS výchozího textu, za řádku (55 znaků s mezerami), za slovo výchozího nebo cílového textu.

2.1.2 U překladů jazyků se znakovým písmem se vychází z rozsahu textu, který je v hláskovém písmu (např. čeština).

2.1.3 Běžný časový rámec pro vypracování překladu je 6 NS překladu za jeden pracovní den. Den převzetí výchozího textu od objednavatele a den odevzdání překladu objednavateli se do tohoto limitu nepočítají.

2.2 Formát

2.2.1 Běžná cena za překladatelský výkon se použije v případě, že výchozím textem je běžný, dobře srozumitelný, čitelný text v editovatelném souboru a že je požadován překlad ve standardním formátu a v běžném časovém limitu.

2.2.2 U překladů v obtížně upravovatelných souborech (např. pdf, formátech aplikací MS PowerPoint, MS Excel a v aplikacích DTP) lze použít hodinovou sazbu za každou započatou hodinu práce.

2.2.3 U posteditace (redigování) strojového překladu (zkr. z angličtiny – PEMT) je rovněž vhodné použít hodinovou sazbu. Před přijetím zakázky se doporučuje seznámit se s kvalitou výstupu ze strojového překladače.

2.3 Zvláštní případy

2.3.1 Při použití nástrojů počítačem podporovaného překladu (nástroje CAT) je nutné předem dohodnout způsob výpočtů objemu překladu (např. údaj z textového editoru, či nástroje CAT). V případě použití analýzy CAT pro stanovení cenové kalkulace nemusí být částečná shoda (fuzzy match) ani úplná shoda (perfect / exact match) důvodem ke snižování sazby.

2.3.2 Je-li nutné sestavit překladatelský tým, stává se určený překladatel vedoucím týmu. Za to mu náleží odměna za organizační práci.

2.3.3 Překladatelský výkon na pracovišti u zadavatele se zpravidla účtuje hodinovou sazbou. Zadavatel zajistí vhodné pracovní podmínky a technické vybavení.

3 SPRÁVA TERMINOLOGIE / TVORBA GLOSÁŘŮ

3.1 Vytváření terminologického glosáře se účtuje hodinovou sazbou.

4 OBCHODNÍ PODMÍNKY

4.1 Příplatky a slevy pro překlady, revize, korektury a editaci

4.1.1. Překlady, revize, korektury a editace se odměňují podle míry námahy, znalostí, důvtipu a pomůcek, kterých je zapotřebí k jejich vypracování. V případě dlouhodobé spolupráce nebo náročnějšího výkonu se stanoví úprava sazby jako procentuální část ze základní sazby. Náročnější výkon pak ovlivňují především následující hlediska:

– úzce specializovaný obsah,

– špatně čitelný výchozí text (např. malé písmo, slabý nebo neostrý tisk, rukou psaný nebo opravovaný text, chybně nebo nekvalitně oskenovaný text, defektní formulace výchozího textu z hlediska gramatiky, stylistiky nebo smyslu),

– text předaný na papíře či v needitovatelném souboru,

– složité formátování, které vyžaduje zvláštní úpravu (např. seznamy, tabulky),

– citlivá stylistická úprava (hlavně u projevů a jiných textů určených k veřejnému přednesu),

– nastudování závazné terminologie a dodržování specifických procesních, stylistických či typografických požadavků, pokynů či příruček požadované zadavatelem,

– reklamní texty,

– odevzdání překladové paměti (TM),

– expresní překlad (víc než 6 NS / den, popřípadě krátká lhůta dodání),

– překlad o víkendu, ve svátky,

– ze zvukového a video záznamu,

– překlad powerpointových prezentací.

4.2 Zálohy a dílčí fakturace, platební podmínky

4.2.1. U velké zakázky nebo u neznámého zákazníka je dodavatel oprávněn požadovat před dodáním překladu zálohu, či u dlouhodobě probíhajících překladů sjednat postupnou fakturaci dílčích částí překladu. Pokud je zákazník v prodlení s úhradou zálohy nebo faktur za dílčí dodávky o více než 10 dnů, je překladatel oprávněn pozastavit dodávku překladů nebo jejich dalších částí až do úplného vyrovnání splatných závazků.

4.2.2. Odřekne-li objednavatel činnost překladatele pro dobu dohodnutou ve smlouvě a za podmínek v ní uvedených, musí uhradit překladateli dohodnutý honorář za již prokazatelně přeloženou část překladu a dále všechny prokazatelně vzniklé náklady.

© 2017 Společnost pro jazyky